Kategorie

Výrobci

Vše o nákupu

Záruka

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen daňový doklad s označením data prodeje, který slouží jako záruční list. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem je třeba originál nebo kopii daňového dokladu předložit. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo barvě produktu), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný doklad s označením výrobku, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodejce k odstranění těchto vad. Rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo

Podmínky záruky

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu. Není-li na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl po výzvě prodávajícího vyzvednout.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty
 • mechanického poškození či neodborného zacházení během přepravy
 • zanedbání běžné péče
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

Záruční doba se nevztahuje:

 • Závady způsobené neodbornou manipulací a montáží výrobku
 • Závady způsobené neodborným ošetřováním výrobku
 • Závady způsobené nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než výrobku odpovídajícím přiměřených podmínkách
 • Poškození způsobené zásahem do výrobku v průběhu záruční lhůty
 • Opotřebení způsobené běžným používáním výrobku 
 • Poškozením vlivem vyšší moci

Záruka se vztahuje:

 • Na skryté vady materiálu
 • Na vady vzniklé při výrobě
 • Funkční vady

 

Na servisní práce a použité náhradní díly se poskytuje 6 měsíční záruční doba.